ETABS

ETABS eshte program specifik per inxhinieret e ndertimit per llogaritjen e  objeketeve me konstruksion

metalik, betonarme e tjera dhe bazohet ne analizen statike dhe dinamike te elementeve linear dhe jolinear

Kursi per programin e ETABS eshte 5 seanca pas kursit te SAP2000